Notowania

KST Zawarcie umowy faktoringowej z Pekao Faktoring sp. z o.o.

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę faktoringową nr 35/2019 (dalej Umowa) z Pekao Faktoring sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej Faktor).
Na mocy postanowień Umowy: 1. Faktor zobowiązał się do finansowania – w ramach faktoringu z regresem - bezspornych wierzytelności z tytułu dostawy towarów i usług przysługujących Emitentowi wobec jego Kontrahentów zaakceptowanych przez Faktora w ramach przyznanego limitu faktoringu do wysokości 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). 2. Ustalono następujące zabezpieczenia:  Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową do sumy wekslowej w wysokości 15 000 000 zł ( słownie piętnaście milionów złotych)  Pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym Spółki prowadzonym przez Bank Pekao S.A. 3. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez każdą ze Stron za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 4. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Wyżej wymieniona Umowa z Faktorem stanowi jedno ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Emitenta.

Inne komunikaty