Notowania

TAMEX: strona spółki
15.03.2019, 17:03

TOS Uprawomocnienie się wyroku

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do sporu Emitenta z Gminą Poddębice, który został opisany m.in. w ostatnim jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 marca 2019 roku, uprawomocnił się wyrok o sygnaturze akt X GC 358/12 wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy w sprawie z powództwa Emitenta przeciwko Gminie Poddębice o zapłatę. Sąd pierwszej instancji częściowo uwzględnił powództwo Spółki i zasądził na jej rzecz kwotę powiększoną o koszty zastępstwa procesowego i odsetki, stanowiącą łącznie wartość 2 809 283,31 zł. Gmina Poddębice nie wniosła apelacji.
Zarząd Spółki, po dokonaniu uzgodnień i uzyskaniu akceptacji biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2018, aby zgodnie z przepisami oraz rzetelnie i prawidłowo przedstawić bieżące dane finansowe, informuje, że konsekwencje ww. wyroku sądu uznane zostają jako błąd istotny wymagający korekty lat ubiegłych i zostaną wykazane w bilansie Spółki za rok 2018 jako „strata lat ubiegłych”. Powyższe ustalenia zostały poczynione w porozumieniu z biegłym rewidentem stosownie do zapisów pkt 5.7. Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 a także art. 54 ust. 3 Ustawy o rachunkowości. Szczegółowy sposób rozliczenia oraz dokładny wpływ zasądzonej kwoty na sprawozdania finansowe Spółki zostanie przedstawiony w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym Emitenta za 2018 rok, którego publikacja przypada na dzień 21 marca 2019 roku.

Inne komunikaty