Notowania

ECHO: strona spółki
22.03.2019, 12:15

ECH Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J oraz serii J2

Zarząd Echo Investment S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 203/2019 z dnia 21 marca 2019 r. postanowił:
1/ wprowadzić z dniem 25 marca 2019 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym: 188.315 obligacji na okaziciela serii J spółki ECHO INVESTMENT S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda oraz 150.000 obligacji na okaziciela serii J2 spółki ECHO INVESTMENT S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLECHPS00290”; 2/ notować obligacje, o których mowa w pkt 1) w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ECH0923”. Podstawa prawna: § 17 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty