Notowania

KVT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 2 maja 2019 r.

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 w zw. art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 2 maja 2019 r., o godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Karkonoszy 8, z następującym planowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2018 (z uwzględnieniem informacji na temat działalności Jednostki Dominującej); 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018; 5) wniosku zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2018; 6) regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki; 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2018 (z uwzględnieniem informacji na temat działalności Jednostki Dominującej); 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018; 5) podziału zysku za rok obrotowy 2018; 6) pokrycia straty za lata ubiegłe; 7) utworzenia kapitału rezerwowego w celu finansowania przez Spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji; 8) finansowania przez Spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji; 9) zmiany Statutu Spółki; 10) uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki; 11) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; 12) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty