Notowania

KVT Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 2 maja 2019 r.

Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 2 maja 2019 roku (ZWZ).
Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, którego przedstawienie i rozpatrzenie oraz zatwierdzenie przewidziane jest w ramach odpowiednio punktu 6.4 oraz 7.4 planowanego porządku obrad ZWZ, wraz z oceną Rady Nadzorczej sprawozdań Spółki za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2018.

Załączniki

Inne komunikaty