Notowania

PULAWY: strona spółki
16.04.2019, 19:00

ZAP Powołanie na nową kadencję Członka Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 30 ust.1 pkt 1), w związku z § 24 ust.1) Statutu Spółki, podjęła na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2019 roku uchwałę o powołaniu do Zarządu Spółki na nową trzyletnią kadencję rozpoczynającą się od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 r. pana Andrzeja Skwarka, wybranego przez pracowników Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu.
Podjęta uchwała wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2019 roku. Nowo powołany Członek Zarządu nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nowo powołany Członek Zarządu nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanego Członka Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty