Notowania

CNT: strona spółki
17.04.2019, 14:19

CNT Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r., Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu niniejszym informuje, o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r., których pierwotnym terminem publikacji był 26 kwietnia 2019 r.
Nowym terminem przekazania do publicznej wiadomości Jednostkowego raportu rocznego CNT S.A. za rok 2018 (R) oraz Skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej CNT za rok 2018 (RS) będzie 24 kwietnia 2019 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku, wskazane w raporcie bieżącym nr 3/2019 nie ulegają zmianie. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 757.

Inne komunikaty