Trwa ładowanie...
Notowania
PEKAO: strona spółki
25.04.2019, 1:16

PEO Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. informuje, że w dniu 25 kwietnia 2019 r. Bank zawarł ze wszystkimi działającymi w Banku organizacjami związkowymi porozumienie określające zasady zwolnień grupowych. Strony porozumienia uzgodniły m. in. kryteria doboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane oraz których warunki zatrudnienia zostaną zmienione w ramach zwolnień grupowych, warunki odpraw i dodatkowych świadczeń oraz zakres programu pomocy zwalnianym pracownikom. Uzgodniono także, że zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od 26 kwietnia 2019 roku do 31 października 2019 roku i obejmą w zakresie rozwiązania umów o pracę maksymalnie 900 pracowników oraz w zakresie zmiany warunków zatrudnienia maksymalnie 620 pracowników Banku. Bank szacuje wysokość całości kosztów związanych z rozwiązaniem umów o pracę i zmianą warunków zatrudnienia pracowników Banku w ramach zwolnień grupowych na ok. 70-90 mln zł i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa w księgach rachunkowych Banku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1).

Inne komunikaty