Notowania

ATP Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.

Zarząd ATLANTA POLAND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na dzień 27 maja 2019 r. godz. 10.00 w siedzibie Spółki tj. przy ulicy Załogowej 17 w Gdańsku.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd ATLANTA POLAND S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 maja 2019r., informację o ogólnej liczbie akcji w ATLANTA POLAND S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Załączniki

Inne komunikaty