Notowania

BETOMAX: strona spółki
26.04.2019, 14:07

BTX Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

Zarząd Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich (Spółka) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za 2018 rok w kwocie 4.824.991,10 zł w ten sposób, że na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki proponuje przeznaczyć kwotę w wysokości 2.814.991,10 zł, natomiast na wypłatę dywidendy kwotę 2.010.000,00 zł tj. po 0,15 zł na jedną akcję. Zgodnie z propozycją Zarządu zysk wypracowany w roku 2018, w części przeznaczonej na kapitał zapasowy zasili zasoby rezerw kapitałowych Spółki, których poziom w opinii Zarządu, powinien zostać podniesiony, z uwagi na niepewność sytuacji spowodowanej sporami sądowymi oraz z uwagi na niezbędny rozwój i usprawnianie działania Spółki.
Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki proponuje dzień 14 czerwca 2019 roku, natomiast jako dzień wypłaty dywidendy dzień 8 lipca 2019 roku. Jednocześnie w tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Forbuild S.A. oraz Grupy Kapitałowej Forbuild S.A. za rok obrotowy 2018 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2018 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, zarekomendowała wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2018 w kwocie 2.680.000,00 zł. tj. po 0,20 gr na jedną akcję a pozostałą część tj. kwotę 2.144.991,10 zł. przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. Spółka przypomina, iż ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku netto za rok 2018 zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Inne komunikaty