Notowania

ERBUD: strona spółki
15.05.2019, 20:05

ERB Podpisanie znaczących umów na roboty budowlane o wartości 14.803 tys. EUR (63. 842 tys. zł) na realizację budowa kompleksu dla seniorów Neue Jülicher Straße 52, 52353 Düren, przez spółkę zależną od ERBUD S.A. – GWI GmbH.

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że 15 maja 2019 r. Spółka zależna od Emitenta – GWI GMbH podpisała dwie umowy na różne zakresy robót budowlanych z PflegeQuartier Düren GmbH dotyczące realizacji tego samego obiektu: budowa kompleksu dla seniorów Neue Jülicher Straße 52, 52353 Düren. W spółce PflegeQuartier Düren GmbH, GWI GmbH posiada 51% udziałów.
Umowy zostały podpisane na niżej wymienionych warunkach: Budowa 1 1. Przedmiot umowy: prace stanu surowego zamkniętego - budowa kompleksu dla seniorów Neue Jülicher Straße 52, 52353 Düren 2. Data podpisania kontraktu: 15.05.2019 3. Strony umowy: a) Klient: PflegeQuartier Düren GmbH, Hansaallee 247 b, 40549 Düsseldorf b) Wykonawca : GWI Bauunternehmung GmbH, Hansaallee 247 b, 40549 Düsseldorf; 4. Wartość umowy: 6.706.499,68 EUR netto + obowiązujący podatek MwSt, (28.923.791,82 zł ) 5. Okres realizacji: 16.05.2019 – 31.12.2019 6. Kary umowne: za przekroczenie terminu końcowego 0,2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia (6 dni w tygodniu) , jednak nie więcej jak razem 5% netto wartosci umowy, 7. Gwarancje: a) usunięcia wad i usterek - w wysokości 5% wartości rachunku końcowego brutto przez 5 lat, 10 lat fasada, dach i prace izolacyjne Budowa 2 1.Przedmiot umowy: prace wykończeniowe i instalacje - budowa kompleksu dla seniorów Neue Jülicher Straße 52, 52353 Düren 2. Data podpisania kontraktu: 15.05.2019 3. Strony umowy: a) Klient: PflegeQuartier Düren GmbH, Hansaallee 247 b, 40549 Düsseldorf b) Wykonawca : GWI Bauunternehmung GmbH, Hansaallee 247 b, 40549 Düsseldorf; 4. Wartość umowy: 8.096.468,43 EUR netto + obowiązujący podatek MwSt, (34.918.449,04 zł). 5. Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.05.2020 6. Kary umowne: za przekroczenie terminu końcowego 0,2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia (6dni w tygodniu) , jednak nie więcej jak razem 5% netto wartości umowy, 7. Gwarancje: a) usunięcia wad i usterek - w wysokości 5% wartości rachunku końcowego brutto przez 5 lat, ERBUD S.A. posiada 97,86% udziałów w GWI GmbH.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-05-21
ERB Spełnienie się warunków zawieszających istotnej umowy na roboty budowlane z dnia 12.06.2018 roku dotyczącej opracowania projektu wykonawczego, wybudowania i przekazania do eksploatacji farmy wiatrowej Potęgowo – Zachód o mocy 118,25 MW.
12,80
0,00
2019-05-21
ERB Spełnienie się warunków zawieszających istotnej umowy na roboty budowlane z dnia 12.06.2018 roku dotyczącej opracowania projektu wykonawczego, wybudowania i przekazania do eksploatacji farmy wiatrowej Potęgowo – Wschód o mocy 101,25 MW.
12,80
0,00
2019-05-20
ERB Podpisanie Aneksu nr 4 do znaczącej Umowy warunkowej o roboty budowlane - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie - Etap I -na działkach nr ewid. 3/8, 3/10 obręb 1058 wraz z niezbędną do eksploatacji tego budynku infrastrukturą nadziemna i podziemną, zagospodarowaniem terenu oraz murami oporowymi w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji.
12,65
+1,19
2019-05-15
ERB Podpisanie znaczących umów na roboty budowlane o wartości 14.803 tys. EUR (63. 842 tys. zł) na realizację budowa kompleksu dla seniorów Neue Jülicher Straße 52, 52353 Düren, przez spółkę zależną od ERBUD S.A. – GWI GmbH.
12,25
0,00
2019-05-15
ERB QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11,45
0,00
2019-05-13
ERB Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o wartości 33,3 mln zł. na wykonawstwo budynku pensjonatu w Warszawie.
11,40
+3,51
2019-05-10
ERB Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie aneksu do znaczącej umowy na roboty budowlane - budowa farmy wiatrowej Potęgowo – Zachód
11,90
-2,10
2019-05-10
ERB Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie znaczącej umowy na roboty budowlane - budowa farmy wiatrowej Potęgowo – Zachód o wartości 131,7 mln zł (w tym wartość przypadająca na spółki z GRUPY ERBUD to 65,6 mln zł)
11,90
-2,10
2019-05-10
ERB Spełnienie się jednego z warunków zawieszających istotnej umowy na roboty budowlane z dnia 12.06.2018 roku dotyczącej opracowania projektu wykonawczego, wybudowania i przekazania do eksploatacji farmy wiatrowej Potęgowo – Wschód o mocy 101,25 MW.
11,90
-2,10
2019-05-06
ERB Podpisanie znaczącej umowy na budowę wielofunkcyjnego budynku UNT UpperNord Tower wraz z hotelem, częścią mieszkaniową, częścią biurową, częścią dla usług gastronomicznych i garażem podziemnym o wartości 23.980 tys. EUR przez spółkę zależną od ERBUD S.A. – GWI GmbH
12,20
+4,51