Notowania

COLUMBUS: strona spółki
15.05.2019, 22:55

CLC Podpisanie umowy pożyczki

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 maja 2019 roku podpisał z osobą fizyczną umowę Pożyczki, na mocy której Pożyczkodawca udzielił Columbus Energy S.A. Pożyczki w kwocie 2 500 000,- zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych i zero groszy). Pożyczka zostanie udzielona przelewem na rachunek bankowy Spółki w terminie do 3 (trzech) dni od dnia podpisania Umowy. Oprocentowanie Pożyczki jest na warunkach rynkowych i wypłacane będzie co 3 (trzy) miesiące na zasadach wskazanych w Umowie. Zwrot Pożyczki nastąpi w terminie do dnia 14 listopada 2021 roku. Strony dopuszczają możliwość zaliczenia wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu spłaty Pożyczki na poczet ceny objęcia akcji nowej emisji Spółki na zasadach wskazanych w Umowie. Pożyczka jest zabezpieczona. Celem Pożyczki jest pozyskanie środków obrotowych oraz inwestycyjnych na sfinansowanie działalności Spółki w szczególności na sfinansowanie nabywania komponentów instalacji fotowoltaicznych, finansowanie montaży takich instalacji, finansowanie udziału Spółki w przetargach na sprzedaż i montaż instalacji, prace badawczo-rozwojowe w zakresie instalacji oraz inne działania służące zwiększaniu udziału Spółki w rynku instalacji fotowoltaicznych.

Inne komunikaty