Notowania

DAMFINW: strona spółki
20.05.2019, 16:33

DIN Zawarcie umowy pożyczki.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 20.05.2019 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku KRS 0000657016 jako Pożyczkobiorcą.
Na mocy umowy z dnia 20.05.2019 r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 5 000 000,00 zł. na okres do dnia 31.06.2020r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 5.00% w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki płatne będą na koniec okresu kredytowania. Wypłata pożyczki nastąpiła w dniu 20.05.2019 roku. Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki. Emitent ponadto informuje, że Patro Invest Sp. z o.o. jest większościowym akcjonariuszem Damf Inwestycje S.A. oraz Prezes Zarządu Patro Invest Sp. z o.o. jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Inne komunikaty