Notowania

AAS Podpisanie listu intencyjnego dot. proponowanych warunków inwestycji w Crunching Koalas Sp. z o.o.

Zarząd Arts Alliance GK S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 22 maja 2019 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Spółką a spółką Crunching Koalas Sp. z o.o. („Crunching Koalas”), zwane łącznie Stronami, celem określenie intencji Stron odnośnie wzajemnych relacji, praw i obowiązków w sytuacji, kiedy Strony zdecydują się zawrzeć umowę inwestycyjną opartą na warunkach zawartych w podpisanym liście intencyjnym.
Crunching Koalas to spółka, której podstawową działalność stanowi portowanie gier video oraz komputerowych na platformę Nintendo Switch, Microsoft Xbox czy Sony Playstation a także wydawanie oraz promocja gier poprzez Crunching Koalas. W ramach niniejszego porozumienia Strony ustaliły między innymi przeprowadzenie due diligence Crunching Koalas przez Emitenta oraz zaangażowanie czasowe Emitenta w celu wypracowania docelowego modelu biznesowego, określenia szczegółowego przedmiotu inwestycji polegającego na zaangażowaniu kapitałowym w Crunching Koalas oraz wstępne warunki inwestycji. Celem stron jest podpisanie umowy inwestycyjnej opartej na warunkach zawartych w powyższym liście intencyjnym, o czym Spółka będzie informować osobnym raportem bieżącym. Podpisany list intencyjny został uznany przez Emitenta za istotny z uwagi na jego potencjalny wpływ na przyszłą sytuację finansową Emitenta w kontekście realizacji strategii i perspektyw jego rozwoju.

Inne komunikaty