Trwa ładowanie...

Notowania

2IT Podjęcie decyzji przez Zarząd o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych.

Zarząd 2intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, w związku z trwającym badaniem Biegłego Rewidenta oraz z sugestią Biegłego Rewidenta o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych Emitent przychylił się do propozycji i w dniu 23 maja 2019 roku dokonał korekt księgowań z datą na dzień 31 grudnia 2018 roku.
Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe - 100.050 zł Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe - 8.557 zł Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe - 175.600 zł Aktualizacja aktywów i rezerwy na podatek odroczony oraz odpis aktualizujący aktywa podatku odroczonego do wysokości rezerwy - 105.160 zł

Inne komunikaty