Notowania

PZU: strona spółki
24.05.2019, 19:09

PZU Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 rok

Zarząd spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń spółka akcyjna („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że w dniu 24 maja 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 2.417.864.400,00 złotych (słownie: dwa miliardy czterysta siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta zł 00 gr), tj. 2,80 złotych (słownie: dwa zł 80 gr) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 863 523 000. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku został ustalony na 14 sierpnia 2019 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 5 września 2019 roku.
Podstawa prawna: § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty