Notowania

PEKAO: strona spółki
24.05.2019, 22:29

PEO Powołanie Wiceprezes Zarządu oraz Członka Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, że w dniu 24 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Banku, po uwzględnieniu oceny odpowiedniości, powołała Panią Magdalenę Zmitrowicz powierzając jej pełnienie funkcji Wiceprezes Zarządu Banku oraz Pana Piotra Wetmańskiego powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku z dniem następującym po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2018 w skład Zarządu Banku na nową, wspólną, trwającą trzy lata kadencję.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Magdalena Zmitrowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pani Magdalena Zmitrowicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorys Pani Magdaleny Zmitrowicz, zawierający informacje wskazane w § 10 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Wetmański nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu oraz zadeklarował zakończenie działalności na rzecz podmiotu konkurencyjnego przed objęciem funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku. Pan Piotr Wetmański nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorys Pana Piotra Wetmańskiego, zawierający informacje wskazane w § 10 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.757)

Załączniki

Inne komunikaty