Notowania

ENTER: strona spółki
28.05.2019, 16:07

ENT Rekomendacja Zarządu w przedmiocie podziału zysku Enter Air S.A. za rok 2018

Zarząd spółki Enter Air S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 maja 2019 r., podjął uchwałę w przedmiocie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w zakresie rekomendacji podziału zysku netto za rok 2018 w kwocie 19.665.000 zł w następujący sposób:
a) kwotę 12.280.625 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych), tj. 0,70 zł na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy; b) pozostałą kwotę, tj. 7.384.375 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy. Zarząd zarekomendował wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 5 lipca 2019 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 16 lipca 2019 r. Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych wniosek Zarządu został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki, która pozytywnie go zaopiniowała. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Inne komunikaty