Notowania

EMMERSON: strona spółki
31.05.2019, 15:12

EMM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 ("Spółka"), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.
Proponowana jest zmiana Statutu Spółki. Stosownie do treści przepisu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z planowanym rozszerzeniem działalności Spółki Zarząd podaje proponowaną treść punktów numer 49 i 50 dodawanych do § 5 ust. 1 Statutu Spółki dotyczącego przedmiotu działalności Spółki. Proponowana treść punktów numer 49 i 50 dodawanych po punkcie 48 § 5 ust. 1 Statutu Spółki: „49. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z) 50. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z).”

Załączniki

Inne komunikaty