Notowania

NCT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki NORTH COAST S.A. z siedzibą w Pruszkowie, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 26 czerwca 2019 roku, o godzinie 14:00 w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 180, budynek Kopernik Office Buildings A.
Informacja odnośnie dywidendy: Proponuje się dywidendę na rzecz akcjonariuszy w kwocie 640.000,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy złotych), tj. 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na każdą akcję Spółki. Jako dzień dywidendy proponuje się dzień 25 września 2019 r., natomiast jako termin wypłaty dywidendy 29 listopada 2019 r. W załączeniu Zarząd przekazuje: - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, - projekty uchwał na ZWZ, - formularze dot. wykonywania swoich praw przez akcjonariuszy w zw. ze ZWZ.

Załączniki

Inne komunikaty