Notowania

PLX Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki w Słupsku (76-200) przy ul. Lutosławskiego 17a oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
UCHWAŁA NR 1/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: § 1 Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. odbywającego się w dniu 4 czerwca 2019 r. Pana Dariusza Głażewskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym: 15.218.703 głosy „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: § 1 Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 4 czerwca 2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym: 15.147.405 głosy „za” 0 głosów „przeciw” 71.298 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 3/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym: 15.218.703 głosy „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 4/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 193.559.620,05 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych pięć groszy), b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.625.735,96 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 1.625.735,96 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.148.957,19 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych dziewiętnaście groszy), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 3.980.480,96 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym: 15.218.703 głosy „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 5/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 202.029 tys. zł (słownie: dwieście dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.927 tys. zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych), c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 3.686 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 149 tys. zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.203 tys. zł (słownie: pięć milionów dwieście trzy tysiące złotych), f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2018r. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym: 15.218.703 głosy „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 6/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2018 w kwocie 1.625.735,96 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym: 15.218.703 głosy „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 7/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Pawlak. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 10.993.018 akcji stanowiących 26,21% kapitału zakładowego oddano 10.993.018 ważne głosy w tym: 10.993.018 głosy „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Zarządu Spółki – Panu Krzysztofowi Pióro. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym: 15.218.703 głosy „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi Głażewskiemu. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym: 15.218.703 głosy „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Laskowskiemu. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 15.147.365 akcji stanowiących 36,12% kapitału zakładowego oddano 15.147.405 ważne głosy w tym: 15.147.405 głosy „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 11/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Burszka. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym: 15.218.703 głosy „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Iulii Vlasenko. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym: 15.218.703 głosy „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Natalii Majer. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym: 15.218.703 głosy „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”.

Inne komunikaty