Notowania

CASPAR: strona spółki
10.06.2019, 9:33

CSR Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Niniejszym informujemy, o otrzymaniu powiadomień o transakcji, o której mowa w art. 19
ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Powiadomienie zostało przekazane przez p.Leszka Kasperskiego - Prezesa Zarządu Caspar Asset Management S.A. oraz przez p. Piotra Przedwojskiego - Wiceprezesa Zarządu Caspar Asset Management S.A. Treść powiadomień została załączona do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty