Notowania

ENTER: strona spółki
11.06.2019, 16:46

ENT Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Enter Air S.

Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 czerwca 2019 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki - Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, zgłoszenie kandydatury Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem na dzień 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przewidującego w swym porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Pan Krzysztof Kaczmarczyk wyraził zgodę na kandydowanie. W załączeniu Zarząd przekazuje życiorys oraz oświadczenia kandydata. Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty