Notowania

MONNARI: strona spółki
12.06.2019, 16:31

MON Skup akcji własnych.

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację z Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 18 stycznia 2018 r., nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu
12 czerwca 2019 r. na rachunek MONNARI TRADE S.A. 2370 akcji Emitenta (Kod ISIN PLMNRTR00012), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 0,008% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 0,007 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 5,46 zł. Emitent posiada łącznie 2 341 578 akcji własnych, stanowiących 7,66 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 6,66 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2018 r. Akcje własne skupione w ramach Programu mogą zostać: - umorzone, - przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 9. i 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia, - mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę; - ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach, - a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania Spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach Spółki. Szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu dzisiejszym, Emitent przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna art. 5 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE R oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-06-26
MON Skup akcji własnych.
5,18
+2,32
2019-06-25
MON Skup akcji własnych.
5,12
-0,39
2019-06-24
MON Skup akcji własnych.
5,38
-4,83
2019-06-21
MON Skup akcji własnych.
5,40
-0,37
2019-06-19
MON Skup akcji własnych.
5,44
-0,74
2019-06-18
MON Skup akcji własnych.
5,46
-0,37
2019-06-17
MON Skup akcji własnych.
5,44
+0,37
2019-06-14
MON Skup akcji własnych.
5,34
+1,87
2019-06-13
MON Skup akcji własnych.
5,34
-1,50
2019-06-12
MON Skup akcji własnych.
5,34
+0,37