Notowania

PBF Informacja w sprawie odrębnych zasad rozliczenia wynagrodzenia agencyjnego.

Zarząd PBS Finanse SA („Spółka”, "Emitent") , przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 12 czerwca 2019r zostało podpisane porozumienie z Podkarpackiim Bankiem Spółdzielczym w Sanoku („Bank”) (łącznie „Strony),
w sprawie ustalenia odrębnych zasad rozliczenia wynagrodzenia agencyjnego do umowy agencyjnej nr 1/2011 z dnia 24.01.2011 r., o której Emitent informował w raporcie Nr 15/2011 z dnia 01.07.2011 zwanej dalej „Umową Agencyjną”, zmieniona Aneksem nr 1/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2017, na mocy którego Bank i Agent ustalili, że wynagrodzenie przysługujące Agentowi z tytułu udzielonych za pośrednictwem Agenta kredytów, pożyczek, gwarancji bankowych lub innych zaangażowań kredytowych będzie pomniejszane o kwotę korygującą stanowiącą równowartość 30% przyrostu poziomu rezerw utworzonych przez Bank w odniesieniu do wszystkich transakcji. Ze względu na możliwą wadliwość postanowień Aneksu związanych m.in. z możliwym brakiem ekwiwalentności świadczeń, strony postanowiły o czasowym – do dnia zawarcia nowej Umowy w sprawie ustalenia zasad obliczania wynagrodzenia za czynności agencyjne, przy czym nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2019 - zawieszeniu stosowania postanowień § 2 ust. 2 – ust. 4 Umowy Agencyjnej. Odmienne zasady obliczenia oraz wypłaty wynagrodzenia przysługującego Agentowi w ramach Umowy Agencyjnej z tytułu wykonania czynności agencyjnych związanych z udzieleniem przez Bank za pośrednictwem Emitenta kredytu na rzecz jednego określonego przez Strony w porozumieniu kredytobiorcy. W wyniku zawartego porozumienia wpływ zawiązanych przez Bank rezerw spełniających przesłanki § 2 ust. 2 – ust. 4 Umowy Agencyjnej zostanie zmniejszony o kwotę 617.677,48 zł ( słownie: sześćset siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 48/100)

Inne komunikaty