Notowania

R22: strona spółki
12.06.2019, 17:19

R22 Realizacja skupu akcji własnych R22 oraz ustalenie jednostkowej ceny nabycia oraz maksymalnej liczby nabywanych akcji

Zarząd R22 spółka akcyjna („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w wykonaniu Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki R22 spółka akcyjna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie R22 zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych R22 i określenia zasad nabywania akcji własnych („Uchwała NWZ R22”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki H88 S.A. podjęło w dniu dzisiejszym Uchwałę w sprawie skupu akcji własnych spółki R22 oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji R22 („Uchwała ZWZ H88”).
Wskutek podjęcia Uchwały ZWZ H88 na warunkach zgodnych z Uchwałą NWZ R22, doszło do spełniania warunku koniecznego do uruchomienia skupu akcji własnych Spółki przez H88 S.A. („H88”). Na mocy Uchwały ZWZ H88 postanowiono o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 2.115.161,83 zł (słownie: dwa miliony sto piętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt jeden 83/100 złotych) w celu sfinansowania skupu akcji własnych Spółki. Jednocześnie w dniu dzisiejszym Zarząd H88 podjął uchwałę w sprawie określenia ceny nabycia oraz maksymalnej liczby nabywanych akcji Emitenta („Uchwała Zarządu H88”). W ramach programu skupu akcji Spółki w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży przez wszystkich akcjonariuszy Spółki ustalono, że: a) maksymalna liczba nabywanych akcji Emitenta wynosi 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy); b) cena nabycia za jedną akcję Spółki wynosi 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych), natomiast łączna cena nabycia wszystkich akcji Spółki przy uwzględnieniu zapisów na maksymalną liczbę akcji wynosi 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). W związku z faktem, iż skuteczność Uchwały Zarządu H88 została uzależniona od otrzymania zgody Rady Nadzorczej H88 na dokonanie skupu akcji Emitenta na wskazanych w niniejszej uchwale warunkach, Zarząd H88 uzyskał w dniu dzisiejszym przedmiotową zgodę. Emitent oraz H88 przystępują do dokonania czynności mających na celu ogłoszenie przez H88 zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („Zaproszenie”), zawierających szczegółowe terminy i warunki skupu akcji Emitenta. Po ukończeniu wskazanych czynności Emitent przekaże do wiadomości publicznej niezwłocznie pełną treść Zaproszenia.

Inne komunikaty