Notowania

CNT: strona spółki
12.06.2019, 17:21

CNT Ogłoszenie Oferty Zakupu Akcji Spółki.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2019 Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu ("Emitent", „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie uchwalenia i podania do publicznej wiadomości Oferty Zakupu Akcji Własnych realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 6 czerwca 2019 roku.
Działając na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, podjętej w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki CNT S.A. uchwalił Ofertę Zakupu Akcji Własnych w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego raportu i postanowił o podaniu jej do publicznej wiadomości, przy czym działając w granicach udzielonego upoważnienia oraz na podstawie art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd postanawił o poniższych zasadach i warunkach nabycia Akcji Własnych: a) nabywane Akcje Własne tj. akcje spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, oznaczone kodem papierów wartościowych ISIN: PLERGPL00014, będą w pełni pokryte; b) nabywane przez Spółkę Akcje Własne muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń, takich jak w szczególności zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcja, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiekolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie ustanowione na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym; c) Akcje Własne nabywane będą w terminie od 13 czerwca 2019 roku do 24 czerwca 2019 roku; d) Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych; e) Akcje Własne będą nabywane za pośrednictwem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Podmiot Pośredniczący”) poza rynkiem regulowanym w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia Akcji Własnych Spółki, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta”), która w każdym przypadku nie będzie stanowić: (i) publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa o Ofercie Publicznej”), (ii) ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, ze zm.), z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w szczególności każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia wszystkich` przysługujących mu akcji Spółki; f) w przypadku kiedy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży będzie wyższa niż liczba akcji w Ofercie Skupu (590.000), Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych Ofertami Sprzedaży; g) łączna wartość nominalna nabytych Akcji Własnych nie przekroczy 6,49% kapitału zakładowego Spółki; h) łączna ilość nabytych Akcji Własnych będących przedmiotem nabycia w ramach Oferty nie przekroczy 590.000 sztuk akcji o wartości 4,- złote każda; i) przed rozpoczęciem skupu Akcji Własnych Spółka poda do publicznej wiadomości warunki Oferty w formie raportu bieżącego, opublikuje na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego, mając na uwadze, że Spółka jest spółką publiczną oraz w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy Spółki zgodnie z art. 20 Ustawy o Ofercie Publicznej; j) cena zaoferowana przez Spółkę za jedną Akcję Spółki wyniesie 15,00 zł; k) łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie przekroczy kwoty 8.850.000,- złotych. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Załączniki

Inne komunikaty