Notowania

VOXEL: strona spółki
12.06.2019, 19:26

VOX Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r.

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych, dokonane na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych zgłoszenie projektu uchwały do punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r.
Treść projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty