Notowania

ESKIMOS: strona spółki
14.06.2019, 8:29

ESK Podpisanie z Bankiem BNP Paribas ugody w zakresie spłaty kredytu odnawialnego oraz porozumienia w zakresie zmiany do umowy kredytu odnawialnego

Zarząd Spółki Eskimos S.A. ("Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2019 roku Emitent zawarł z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”):
1) umowę ugody („Ugoda”) dotyczącą spłaty kredytu odnawialnego skupowego udzielonego Emitentowi przez Bank na podstawie umowy z dnia 30 marca 2015 r. 2) porozumienie(„Porozumienie”) w zakresie zmiany umowy kredytu odnawialnego skupowego udzielonego Emitentowi przez Bank na podstawie umowy z dnia 29 lipca 2016 r. Zgodnie z Ugodą Bankowi przysługuje na dzień 10 czerwca 2019 r. niesporna, wymagalna łączna wierzytelność w wysokości 6.866.740,30 PLN, na którą składa siękapitał wymagalny z tytułu kredytu w wysokości 6.843.160,01 PLN. Ugoda przewiduje rozłożenie okresu spłaty kwoty wymagalnego kapitału w wysokości 6.843.160,01 PLN, płatnego w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z harmonogramem, na okres do dnia 30 września 2024 r. Opóźnienie w spłacie rat traktowane jest jako niedotrzymanie warunków udzielenia kredytu, co uprawnia Bank do wypowiedzenia Ugody i skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Jednocześnie Emitent wskazuje, że Ugoda zawiera warunek w postaci zobowiązania Emitenta do niewypłacania dywidend przez cały okres jej obowiązywania. Zgodnie z Porozumieniem Emitent oraz Bank dokonały zmiany do umowy kredytu odnawialnego skupowego z dnia29 lipca 2016 r. obejmującej rozłożenie okresu spłaty kwoty kapitału w wysokości 2.000.000 PLN, płatnego w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z harmonogramem, na okres do dnia 30 września 2024 r.

Inne komunikaty