Notowania

GETBACK: strona spółki
14.06.2019, 18:29

GBK Powołanie Pana Tomasza Strama w skład zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji jako Wiceprezesa Zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") informuje o powołaniu przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2019 r. Pana Tomasza Strama w skład Zarządu Spółki. Pan Tomasz Strama – z dniem 14 czerwca 2019 r. – został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Pan Tomasz Strama posiada wykształcenie wyższe. W latach 1999-2003 studiował na Politechnice Wrocławskiej. W 2012 roku ukończył studia menedżerskie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
Pan Tomasz Strama od 18 lat jest związany z branżą zarządzania wierzytelnościami. W latach 2001-2014 związany z KRUK S.A. Jako ekspert i członek kierownictwa wyższego szczebla był odpowiedzialny między innymi za zarządzanie procesami windykacyjnymi oraz wdrażanie strategii windykacyjnych na serwisowanych portfelach wierzytelności. W okresie 2008-2014 jako Dyrektor Obszaru odpowiedzialny był za rozwój i sprzedaż usług Grupy KRUK, inwestowanie w portfele wierzytelności oraz relacje ze strategicznymi Partnerami Grupy. Ponadto Tomasz Strama kierował Departamentem Rozwoju Biznesu odpowiedzialnym za obszar handlowy jak i operacyjny spółki w ramach usług zarządzania wierzytelnościami świadczonych na rzecz największych instytucji finansowych w Polsce. W latach 2014-2018 jako Dyrektor Generalny i Członek Zarządu odpowiedzialny za obszar operacyjny (COO) zbudował w formule inwestycji greenfield a później zarządzał spółką KRUK Deutschland GmbH w Niemczech. Od 2019 roku związany z Getback S.A. w restrukturyzacji jako Doradca Zarządu i Dyrektor Zarządzający odpowiedzialny za strategie windykacyjne Tomasz Strama nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, Pan Tomasz Strama nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej wobec Spółki osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tomasz Strama nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Inne komunikaty