Notowania

ARCHICOM: strona spółki
14.06.2019, 20:56

ARH Decyzja dotycząca przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2019 roku

Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 20/2018 z dnia 18 maja 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwalę w przedmiocie zmiany uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 5/V/2018 z dnia 18 maja 2018 r., w ten sposób, że podmiot wybrany do przeprowadzenia przeglądów oraz badań sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Archicom S.A., przeprowadzi badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku 2019, zamiast przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku 2019.
W związku z powyższym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze roku 2019, zostanie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe Spółki wraz ze sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku aneksu do umowy zawartej dnia 23 maja 2018 r. nr 6979/10 ze spółką Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu na przeprowadzenie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku 2018, 2019, 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Archicom S.A. za I półrocze roku 2018, 2019, 2020 oraz na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, 2019, 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Archicom SA za rok obrotowy 2018, 2019 i 2020, w zakresie dotyczącym przeprowadzenia przez w/w podmiot badania (zamiast przeglądu) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku 2019.

Inne komunikaty