Notowania

Voxel SA: strona spółki
24.06.2019, 15:56

VOX Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2019 r.

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) działając na podstawie § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 24 czerwca 2019 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2018 w łącznej wysokości 10.397.574,00 złote (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote), która zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,99 złotych (zero złotych
i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki (liczba akcji objętych dywidendą: 10.502.600 akcji). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta określiło dzień dywidendy na dzień 19 sierpnia 2019 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 9 września 2019 r.

Inne komunikaty