Notowania

PKPCARGO: strona spółki
25.06.2019, 17:43

PKP Wycofanie projektu uchwały z głosowania na ZWZ PKP CARGO S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2019 r.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PKP CARGO S.A. („ZWZ”) oraz raportu bieżącego nr 26/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zgłoszenia przez akcjonariusza projektu uchwały na ZWZ PKP CARGO S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie wycofania z głosowania na ZWZ jednego z projektów uchwały w brzmieniu zaproponowanym na wcześniejszym etapie przez PKP CARGO S.A.
Projekt ten dotyczył sprawy objętej punktem nr 17 porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r. i odnosił się do zmiany § 19 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. W związku z przedstawieniem własnego projektu zmiany § 19 ust. 2 Statutu przez akcjonariusza (Raport bieżący nr 26/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r.), którego uprawnienia osobiste zostały przyznane wyżej wymienionym postanowieniem, wnoszenie na ZWZ projektu przygotowanego przez Spółkę jest bezprzedmiotowe. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty