Notowania

POLICE: strona spółki
25.06.2019, 19:56

PCE Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. na VIII kadencję.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2019 roku na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki na VIII wspólną kadencję, powołane zostały jako jej członkowie następujące osoby:
• Pan Mariusz Piotr Kądziołka – jako przewodniczący Rady Nadzorczej, • Pani Bożena Licht, • Pani Agnieszka Ewa Dąbrowska, • Pani Iwona Wojnowska, • Pan Andrzej Rogowski. Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji weszły w życie z dniem podjęcia. Ponadto w skład Rady Nadzorczej został powołany Pan Mirosław Kozłowski, wskutek skorzystania przez Skarb Państwa z uprawnienia osobistego wynikającego z § 30 ust. 2 Statutu Spółki o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 35/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołani: przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Piotr Kądziołka, Pani Bożena Licht, Pani Agnieszka Ewa Dąbrowska, Pan Mirosław Kozłowski, Pani Iwona Wojnowska oraz Pan Andrzej Rogowski złożyli oświadczenia, z których wynika, że działalność w/w osób wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, w/w osoby nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje nowo powołanych Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji, że żadna z w/w osób nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-07-04
PCE Informacja o czasowym unieruchomieniu instalacji w związku z koniecznością naprawy usterki
15,00
0,00
2019-07-02
PCE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku.
15,30
-1,31
2019-06-25
PCE Uchwały będące przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku.
13,10
0,00
2019-06-25
PCE Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. na VIII kadencję.
13,10
0,00
2019-06-25
PCE Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
13,10
0,00
2019-06-24
PCE Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku zgłoszone przez akcjonariusza
13,00
+0,77
2019-06-24
PCE Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku
13,00
+0,77
2019-06-05
PCE Zawieszenie wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14,50
0,00
2019-05-29
PCE Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku.
14,70
-4,08
2019-05-29
PCE Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
14,70
-4,08