Notowania

ARCHICOM: strona spółki
25.06.2019, 20:17

ARH Rozstrzygnięcie pisemnego przetargu na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej we Wrocławiu

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 r. Emitent otrzymał wiadomość o rozstrzygnięciu organizowanego przez syndyka masy upadłości TMB S.A. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS: 0000240076) pisemnego przetargu na sprzedaż z wolnej ręki niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Blizanowickiej. Komisja przetargowa powołana przez syndyka wybrała na nabywcę nieruchomości spółkę zależną Emitenta, tj. Archicom Nieruchomości 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
Nieruchomość o powierzchni 24.154 m2 zostanie nabyta za cenę 13 000 000 zł netto. Syndyk zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Na zakupionej nieruchomości spółka pod firmą Archicom Nieruchomości 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną na ok. 240 mieszkań. Zakup zostanie sfinansowany z wpływów z emisji obligacji serii M4/2019 wyemitowanych przez Emitenta. Emitent przekaże w formie raportu bieżącego informację o zawarciu umowy sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości.

Inne komunikaty