Notowania

CZK Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.

Zarząd Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu była spółka OMEGIA S.A.
Liczba głosów na ZWZ 6.969.791; udział w liczbie głosów na ZWZA 100%; udział w ogólnej liczbie głosów 88,48%.

Inne komunikaty