Notowania

ATT Treść projektu uchwały porządkowej zgłoszonej w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść projektu uchwały porządkowej zgłoszonej podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 czerwca 2019 roku, przez uprawnionego akcjonariusza indywidualnego.
Uchwała o treści przekazanej w załączeniu nie została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133).

Załączniki

Inne komunikaty