Notowania

ATT Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2019 roku uchwałą
nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołano dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Pawlickiego. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Pan Marcin Pawlicki został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki w dniu 26 lutego 2019 roku, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 8/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku. Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółka przekazała raportem bieżącym nr 8/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Inne komunikaty