Notowania

AFC Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej

Zarząd AKCEPT Finance Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”, „Emitent”), stosownie do Raportu bieżącego ASO nr 2/2015 z dnia 07.01.2015 roku, w którym została zawarta polityka informcyjna Spółki w zakresie publikacji raportów bieżących dotyczących istotnych umów oraz w oparciu o art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 596/2014 UE w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR), informuje, że w dniu 28.06.2019 roku Emitent zawarł datowany na dzień 28.06.2019 roku Aneks do Umowy Ramowej Financial Solutions wraz z Aneksem produktowym – faktoring należności pełny z przedsiębiorstwem z branży informatycznej z siedzibą w województwie małopolskim („Umowa”).
Przedmiotem aneksu jest podwyższenie limitu Faktoranta do kwoty 1.020.000,00 PLN. Aneks jest zawarty na czas określony do dnia 12.11.2019r. roku z możliwością przedłużenia. Warunki Umowy oraz aneksu, w tym wynagrodzenie Spółki, nie odbiegają od zawieranych przez Spółkę innych umów o świadczenie usług faktoringowych oraz występujących na rynku usług faktoringowych dla MSP.

Inne komunikaty