Notowania

MXP Zawarcie umowy przyrzeczenia sprzedaży lokalu usługowego w Kielcach

Zarząd Maxipizza S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana Umowa przyrzeczenia sprzedaży lokalu usługowego pomiędzy spólką Plaza Nieruchomości Grzyb Spółka z o.o S.k. z siedzibą w Kielcach, a Maxipizza S.A. Na mocy zawartej Umowy, Plaza Nieruchomości Grzyb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Kielcach zobowiązuje się do wybudowania na nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Zagnańskiej, przy zbiegu z ulicą Jesionową w Kielcach, budynku handlowo-usługowego o powierzchni sprzedaży 3387,74 m.kw, , w którym usytuowany będzie lokal niemieszkalny usytuowany na 2 piętrze o powierzchni 252 m2 , a następnie do sprzedaży tego lokalu spółce Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach za kwotę 1 171 800,- zł netto plus obowiązujący podatek VAT w wysokości 269 514,- zł, co daje kwotę brutto 1 441 314,- zł w terminie nie póżniej niż do dnia 30 września 2019 roku, a Nabywca zobowiązuje się do zakupu Lokalu w podanym terminie i zapłacić powyższą cenę zgodnie z harmonogramem. Strony ustaliły, że cena zostanie zapłacona przez zobowiązanego do zakupu zgodnie z poniższym harmonogramem:
- 35 % wartości przedmiotu umowy tj. 504 459,90 zł do dnia 30.06.2019 r. - 15 % wartości przedmiotu umowy tj. 216 197,10 zł do dnia 30.08.2019 r. - 50 % wartości przedmiotu umowy tj. 720 657,- zł w dniu podpisania końcowego aktu notarialnego przeniesienia własności. Spółka planuje przeznaczyć nabywany Lokal na siedzibę i biura Spółki, brana jest także pod uwagę możliwość wynajmu najemcom zewnętrznym części lub całości nabywanego Lokalu.

Inne komunikaty