Notowania

LUKARDI: strona spółki
1.07.2019, 19:39

LUK Podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Zarząd Lukardi S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 lipca 2019 roku podjęło uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.
Podjęcie ww. uchwały nastąpiło na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 kapitału zakładowego.

Inne komunikaty