Notowania

ENTER: strona spółki
10.07.2019, 15:46

ENT Wybór PKF Consult sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza Enter Air S.A., działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, podęła uchwałę w sprawie przedłużenia umowy o badanie sprawozdań finansowych i wyboru PKF Consult sp. z o.o. sp. k. z siedzibą Warszawie, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia:
1.przeglądu śródrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Enter Air S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., 2.badania sprawozdania jednostkowego oraz skonsolidowanego Enter Air S.A. za rok obrotowy 2019 r., 3.przeglądu śródrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Enter Air S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., 4.badania sprawozdania jednostkowego oraz skonsolidowanego Enter Air S.A. za rok obrotowy 2020 r. Aneks do umowy z PKF Consult sp. z o.o. sp. k. zostanie zawarty na okres umożliwiający wykonanie powierzonych czynności. PKF Consult sp. z o.o. sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 477. Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Spółka korzystała z usług PKF Consult sp. z o.o. sp. k. w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2017 i 2018 rok. Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

Inne komunikaty