Notowania

SWISSMED: strona spółki
12.07.2019, 14:16

SWD List intencyjny ze Sport Medica S.A.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „SCZ”) informuje, że w dniu 12 lipca 2019 r. pomiędzy Emitentem, spółką zależną od Emitenta, tj. Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („SN”) oraz spółką Sport Medica S.A. z siedzibą w Warszawie („CMC”) został zawarty list intencyjny („List Intencyjny”) w przedmiocie najmu przez CMC od SN części powierzchni Szpitala Swissmed mieszczącego się w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 („Szpital Swissmed”) oraz współpracy w zakresie świadczenia przez SCZ usług szpitalnych na rzecz pacjentów wskazanych przez CMC. W związku z zamiarem prowadzenia przez CMC w pomieszczeniach Szpitala Swissmed działalności leczniczej w postaci ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie ortopedii, a także świadczenia usług rehabilitacyjnych z zakresu fizjoterapii, Strony podejmą w dobrej wierze negocjacje, których przedmiotem będzie m.in. jednoczesne:
(a) uzgodnienie warunków i zawarcie pomiędzy CMC, a SN umowy najmu, na mocy której SN odda CMC w najem część powierzchni Szpitala Swissmed o łącznej powierzchni około 850 m² („Umowa najmu”); (b) uzgodnienie warunków i zawarcie umowy o współpracy pomiędzy SCZ i CMC dotyczącej warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym zabiegów operacyjnych na rzecz pacjentów wskazanych przez CMC oraz zawierania umów przez SCZ z pacjentami CMC („Umowa o współpracy”); Zamiarem Stron oraz celem planowanej współpracy jest pozyskanie jak największej ilości pacjentów zarówno przez Swissmed, jak i przez CMC, a w konsekwencji zwiększenie przychodów z prowadzonej działalności leczniczej. Umowa najmu oraz Umowa o współpracy miałyby zostać zawarte na czas określony, po którego upływie umowy miałyby się stać umowami zawartymi na czas nieokreślony. Strony podejmą starania, aby umowy wskazane w lit. (a) i (b) powyżej, zostały zawarte w terminie do 30 sierpnia 2019 roku. List Intencyjny obowiązuje do 30 września 2019 r.

Inne komunikaty