Notowania

TRAKCJA: strona spółki
12.07.2019, 14:42

TRK Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 lipca 2019 r

W nawiązaniu do raportów bieżących spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”) nr 11/2019 z dnia 31 maja 2019 r. oraz nr 25/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 12 lipca 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw umieszczonych w porządku obrad oraz o zdjęciu ich z porządku obrad („Uchwała”). W związku z podjęciem Uchwały - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zaniechać rozpatrywania spraw umieszczonych w punktach 4) i 5) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r., którego obrady zostały przerwane do dnia 12 lipca 2019 r., tj.:
• Powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw do akcji serii B, akcji serii B, akcji serii C oraz zmiany Statutu; oraz • Powzięcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i zdjąć je z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała został podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na wniosek Zarządu Spółki, zgłoszony na podstawie §12 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki umotywował swój wniosek koniecznością dalszych prac w zakresie ustalenia szczegółowych parametrów rozważanego podwyższenia kapitału zakładowego oraz trwającymi rozmowami z instytucjami finansowymi w związku z procesem refinansowania Spółki, wobec czego podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki podczas trwającego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostaje bezprzedmiotowe. Jednocześnie Zarząd poinformował, że zamierza w możliwie najbliższym terminie zwołać kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwał wskazanych w punktach 4) i 5) porządku obrad obecnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Treść podjętej Uchwały została załączona do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty