Notowania

TRAKCJA: strona spółki
12.07.2019, 14:44

TRK Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – znaczący akcjonariusze

Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. w Warszawie („Spółka”) przekazuje w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, wznowionym po przerwie w dniu 12 lipca 2019 roku w Warszawie.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).

Załączniki

Inne komunikaty