Notowania

BBINWEST: strona spółki
15.07.2019, 10:47

BBA Przekroczenie progu 50% w ogólnej liczbie głosów

Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od ABS Investment SA, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o przekroczeniu przez ABS Investment SA progu 50% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA z siedzibą w Bielsku-Białej.
Poniżej pełna treść zawiadomienia: 1.Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem w dniu 11 lipca 2019 r. w drodze umowy cywilnoprawnej 100.000 akcji spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA. 2.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed wskazaną transakcją ABS Investment SA posiadał 2.025.711 akcji stanowiących 49,41% kapitału zakładowego spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA i uprawniających do wykonywania 2.025.711 głosów, co stanowiło 49,41% ogólnej liczby głosów. 3.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po transakcji ABS Investment SA posiadał 2.125.711 akcji stanowiących 51,85% kapitału zakładowego spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA i uprawniających do wykonywania 2.125.711 głosów, co stanowiło 51,85% ogólnej liczby głosów. 4.Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy. 5.Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy. 6.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8.Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2.025.711 głosów, co stanowiło 49,41% ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty