Notowania

PASSUS: strona spółki
24.07.2019, 13:54

PAS Nabycie udziałów w spółce zależnej

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 24 lipca 2019 r. pomiędzy Emitentem, a dotychczasowym udziałowcem spółki zależnej Wisenet Sp. z o.o., została zawarta umowa, na mocy której Emitent nabył 98 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 117,10 zł (słownie: sto siedemnaście złotych dziesięć groszy) każdy, o łącznej wartości nominalnej 11.475,80 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy) za cenę 11.475,80 zł (jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy), tj. po cenie 117,10 zł (słownie: sto siedemnaście złotych dziesięć groszy) za każdy udział. Finansowanie nabycia udziałów nastąpiło ze środków własnych. W wyniku transakcji Emitent stał się właścicielem 100% udziału w kapitale zakładowym wspominanej spółki.
Objęcie 100% udziałów było możliwe w związku z tym, iż nie doszło do skutku podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Wisenet Sp. z o.o. (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2019 z dn. 24.06.2019 r.). W związku z planowanym rozwojem tej spółki oraz oferty z obszaru bezpieczeństwa IT w ramach całej Grupy Kapitałowej Passus S.A. Emitent postanowił skorzystać z zapisów Umowy Inwestycyjnej z dnia 10 października 2018 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2018 z dnia 10 października 2018 r., upoważniających go do objęcia nienależących do niego udziałów spółki Wisenet po cenie nominalnej. W ocenie Emitenta zwiększenie zaangażowania kapitałowego w spółce Wisenet do 100% kapitału zakładowego może mieć istotny wpływ na przyszły rozwój Grupy Kapitałowej Passus S.A. oraz jej skonsolidowane wyniki finansowe.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-01-24
PAS Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
12,20
+18,03
2020-01-09
PAS Zawarcie umowy znaczącej
14,60
0,00
2019-12-19
PAS Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 21.01.2020 r.
14,00
0,00
2019-12-06
PAS Zawarcie umowy znaczącej
14,80
-0,68
2019-11-29
PAS Zawarcie umowy znaczącej
11,00
+9,09
2019-10-23
PAS Zawarcie umów znaczących
12,00
+7,50
2019-10-09
PAS Zawarcie umowy znaczącej
10,00
0,00
2019-10-09
PAS Zawarcie umowy znaczącej
10,00
0,00
2019-09-25
PAS Zawarcie umowy znaczącej
10,00
0,00
2019-07-24
PAS Nabycie udziałów w spółce zależnej
9,40
0,00