Notowania

KBJ: strona spółki
31.07.2019, 21:46

KBJ Podpisanie umowy z ZUS

Zarząd KBJ S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 24 lipca 2019 r., informuje o podpisaniu, przez konsorcjum KBJ S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Dahliamatic sp. z o.o. (Konsorcjant), w dniu 31 lipca 2019 r., Umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych („ZUS”) na Wsparcie utrzymania i eksploatacji Systemu Wspomagania Ekonomiki Zakładu. Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr TZ/271/61/18 (dalej „Postępowanie”).
Wartość podpisanej przez Konsorcjum Umowy przekracza kwotę 12 mln zł brutto, planowany okres realizacji wynosi 37 miesięcy od daty jej zawarcia. Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Emitenta.

Inne komunikaty