Notowania

IDH: strona spółki
1.08.2019, 16:42

IDH Zawarcie istotnej umowy

Zarząd IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej „Emitent”, informuje, iż w dniu 31 lipca 2019 roku podpisał porozumienie „datio in solutum” czyli spełnienie świadczenia niepieniężnego w miejsce należnego świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 453 k.c. Spółka Layopi S.A. wykupiła obligacje własne w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk serii B o wartości 100,00 zł każda wraz z wymagalnymi odsetkami na dzień 31 lipca 2019 roku oraz weksel własny. Emitent o objęciu ww. obligacji informował raportem ESPI nr 12/2018 w dniu 28.12.2018. W miejsce świadczenia pieniężnego spółka Layopi S.A. przeniosła na Emitenta świadczenie niepieniężne, wymagalną i bezsporną wierzytelność. Wartość umowy to kwota 25.390.933,56 zł.
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty