Notowania

POLWAX: strona spółki
1.08.2019, 17:42

PWX Odstąpienie od umowy na pełnienie nadzoru nad realizacją Inwestycji FUTURE oraz rozpoczęcie procedury wyboru nowego Inżyniera Kontraktu – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 10 lipca 2019 roku na podstawie art. 17 ust. 4 ww. Rozporządzenia MAR.
W dniu 10 lipca 2019 roku Zarząd Spółki Polwax S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu procedury odstąpienia od zawartej w dniu 26 stycznia 2017 roku umowy na wykonanie obowiązków nadzoru i kontroli nad prawidłowym wykonaniem inwestycji („Umowa”, i odpowiednio „Inwestycja FUTURE”) prowadzonej pod nazwą: „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych, wraz z instalacjami pomocniczymi dla Spółki POLWAX S.A.” ze spółką ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. pełniącą funkcję Inżyniera Kontraktu. Procedura wypowiedzenia Umowy dotyczyła uzyskania przez Spółkę stanowiska ING Bank Śląski S.A. („Bank”) w kwestii odstąpienia od Umowy z Inżynierem Kontraktu. Po przeprowadzonej procedurze Zarząd Spółki w dniu 31 lipca 2019 roku uchwałą podjął ostateczną decyzję o odstąpieniu od umowy z ICHEMAD-Profarb Sp. z o. o. oraz rozpoczęciu procedury wyboru nowego Inżyniera Kontraktu. Zarząd Polwax S.A. postanowił opóźnić podanie do publicznej wiadomości informacji o decyzji o zamiarze odstąpieniu od Umowy na czas prowadzonych uzgodnień z Bankiem do momentu zapoznania się przez Inżyniera Kontraktu z oświadczeniem Polwax S.A. o odstąpieniu od przedmiotowej Umowy. W dniu dzisiejszym, tj. 1.08.2019 roku Spółka otrzymała potwierdzenie od spółki ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. o zapoznaniu się z przekazaną jej decyzją Polwax S.A. W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o podaniu do publicznej wiadomości opóźnioną informację poufną.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-18
PWX Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego
3,06
-3,44
2019-10-17
PWX Pismo z Sądu informujące o złożeniu do Sądu przez ORLEN Projekt S.A. pisma zawierającego rozszerzenie powództwa wobec Polwax S.A.
3,00
+1,66
2019-10-02
PWX Stanowisko ING Bank Śląski S.A. w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki – uzgodnienia w zakresie kolejnej umowy Spółki z Bankiem
3,16
-8,23
2019-09-30
PWX Oddalenie przez sąd wniosku Polwax S.A. w przedmiocie uchylenia wydanego na rzecz Orlen Projekt S.A. nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia i wysłanie not obciążeniowych w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu wywozu zanieczyszczonego urobku ziemi stanowiącego odpad niebezpieczny z terenu inwestycji FUTURE.
3,12
+5,13
2019-09-30
PWX Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
3,12
+5,13
2019-09-24
PWX Potrącenie kar umownych przysługujących Spółce w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy.
3,12
+5,13
2019-09-12
PWX Otrzymanie przez Polwax S.A. pozwu wniesionego przez Orlen Projekt S.A. i przekierowanie przez Sąd sprawy do rozpoznania w trybie zwykłym.
3,25
-0,62
2019-09-11
PWX Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.
3,23
+0,78
2019-09-10
PWX SA-P /2019: formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
3,23
0,00
2019-08-19
PWX Podpisanie kontraktu z Jeronimo Martins Polska S.A na rok 2019.
3,06
+3,27